Vaalit

Vaaleja koskevan osan pohjana on käytetty Ari Heikkisen tekstiä aiheesta.

Vihreät osallistuu demokraattiseen toimintaan mm. asettamalla ehdokkaita vaaleissa. Presidentin- ja eurovaalien organisointi tapahtuu Vihreän Liiton taholta ja piiri- ja paikallisessa toiminnassa voimme keskittyä ehdokkaiden kampanjaryhmissä toimimiseen. Eduskuntavaaleissa keskeisiä toimijoita ovat piiriyhdistykset ja paikallisyhdistykset ja valtakunnallisten liittojen alayhdistykset osallistuvat kokonsa ja voimavarojensa mukaan. Tärkein paikallisyhdistyksen hoidettava vaaliprosessi ovat kuntavaalit, mutta niillä on keskeinen rooli myös seurakuntavaaleissa. Ylioppilaskuntien edustajistovaaleissa ensisijainen vastuu on ViNon alayhdistyksillä.

Vaaleissa kuin vaaleissa menestymisen tärkein ehto on onnistunut ehdokashankinta. Hyvien ehdokkaiden kautta äänestäjille annetaan mahdollisuus löytää vihreiden listalta itselleen sopiva ehdokas. Lista on sitä parempi, mitä kattavammin ehdokkaat edustavat erilaisia alueita, ammatteja, ikäryhmiä, koulutusta, harrastustaustoja ja muita kullekin vaalille olennaisia tekijöitä. Alueiden osalta on syytä suhteuttaa jakauma aina käsillä olevaan alueeseen: eduskuntavaaleissa kuntiin, kuntavaaleissa kyliin ja kaupunginosiin. On aina vain tärkeämpää, että eri etnisten, seksuaalisten ja sukupuolivähemmistöjen sekä vammaisten edustajilla on pääsy ehdokaslistoille. Yhtenä nousevana ryhmänä ovat myös eläkeläiset. Naisia ja miehiä on hyvä olla mahdollisimman tasalukuinen määrä. Aina kun mahdollista, on pyrittävä asettamaan vaaleihin täysi lista itsenäisesti.

Vihreiden kannattajakunnassa on perinteisesti ollut runsaasti nuoria ja ylläpitämällä keski-iältään väestöä nuorempia listoja ulosmittaamme imagohyötyä listallemme. Ehdokaslistoillamme tulee aina olla edustettuna kansa juuri täysi-ikäisyyden saavuttaneista jo eläkeikäisiin. Nuorten listojen ylläpitäminen ei ole epäluottamuslause muille ehdokkaille vaan tähtäin tulevaisuuteen ja uusien äänestäjien haltuunotto.

Kaikenlainen reviirikäyttäytyminen ehdokashankinnassa ja -asettelussa on kiellettyä. Ehdokkaita ei saa estää tulemasta listalle sillä perusteella, että he saattaa kilpailla jonkun muun ehdokkaan kanssa samoista äänistä. On luonnollista, että osalla ehdokkaista voi olla mustasukkaisuuden tunteita ja he saattavat pelätä jonkun havittelevan juuri samoja äänestäjiä. Demokratiassa äänestäjät saavat kuitenkin tehdä valinnan ja meidän tehtävämme on tarjota heille parasta mitä riveistämme löytyy.

Täysin tuntemattomien ehdokkaiden taustat tulee selvittää. On syytä perustaa pieni ryhmä, joka haastattelee ehdokkaat. Muiden ehdokkaiden, vaalivastaavan tai -asiamiehen on tunnettava tai tavattava henkilökohtaisesti kaikki ehdokkaat ennen lopullista lupausta ottaa mukaan listalle. Ketään ei ole pakko ottaa listalle. Meidän listoillemme täytyy kuitenkin mahtua erinäköisiä ja -kokoisia ihmisiä, eri kulttuurien ja uskontojen edustajia, eri tavoin seksuaalisesti suuntautuneita, erilaisissa perheissä eläviä jne. eikä heidän ole enimmäkseen tarpeen kertoa yksityisasioistaan listan asettajille. On kuitenkin asioita, jotka pitää tietää. Ehdokkaalle on esitettävä kysymyksiä, joilla selvitetään, onko hänet tuomittu jostain rikoksesta tai onko tutkinnassa meneillään olevia mahdollisia rikokseksi luokiteltavia asioita, oikeudellisia riitaprosesseja tai kärsiikö hän esim. riippuvuuksista jotka tulisivat vaikeuttamaan luottamustehtävien hoitoa. Luottamushenkilöksi tarjoutuvan edellytetään kertovan näistä asioista. Meidän on voitava luottaa ehdokkaan sanaan, sillä emme pysty tarkistamaan ehdokkaiden taustoja viranomaisilta. Vihreiltä toimijoilta ei edellytetä täyttä nuhteettomuutta ja sädekehää. Ihmisillä on inhimillisiä heikkouksia ja niilläkin, jotka aiemmin ovat syyllistyneet rikkeisiin tai ovat esimerkiksi riippuvaisia päihteistä, on oikeus olla mukana rakentamassa vihreämpää yhteiskuntaa. Ketään ei pidä syyllistää menneisyydestä. Jos ehdokkaalla on syytteitä tai tuomiota tilillään, on tapauskohtaisesti arvioitava, voiko henkilö olla vihreiden ehdokkaana vaaleissa. Epävarmoissa tapauksissa kannattaa olla yhteydessä puoluetoimistolle vaalipäällikköön tai puoluesihteeriin.

Ehdokkaille on myös avoimesti viestittävä hänen mahdollisuuksistaan päästä läpi vaaleissa. Tosiasia on, että mitä ylemmän tason vaaleista on kysymys, sitä epätodennäköisempää on, että ensikertalainen pääsee läpi. Ehdokasehdokkaille on kuitenkin syytä esittää myös näkökulma, että joskus on aloitettava ja kerättävä kannatusta niitä seuraavia vaaleja varten. Avoin ja rehellinen viestintä on tärkeää siksikin, että ehdokas osaa mitoittaa henkilökohtaisen taloudellisen panoksensa vaaleihin realistisesti. Ehdokkaille on kerrottava myös puolueen, piirin ja perusjärjestön tarjoamista voimavaroista kampanjaan. Ehdokassopimus on molempia osapuolia sitova asiakirja, joka astuu voimaan kun molemmat osapuolet ovat sen allekirjoittaneet. Piirijärjestön tai perusjärjestön osalta tämä edellyttää yhdistyksen kokouksen päätöstä. Ehdokkaille on varattava riittävästi aikaa tutustua koko ehdokassopimuksen sisältöön ennen kuin heitä pyydetään sitä allekirjoittamaan. Ehdokasehdokkaiden mahdollisiin kysymyksiin sopimuksesta on vastattavat oikein ja riittävässä laajuudessa viivyttelemättä.

Kun ehdokashankintaa valmistellaan, on pyrittävä suunnitelmalliseen työhön, sillä vain se takaa menestyksen ensimmäisen edellytyksen: hyvän listan. Työn voi aloittaa yhdistyksen väen yhteisellä istunnolla, jossa yhdessä mietitään, ketä ovat ne henkilöt, jotka haluttaisiin pyytää mukaan. Yhdessä on hyvä sopia työnjaosta ja aikataulusta, jolla ehdokaslistaa kootaan. Vaalityöhön on myös hyvä perustaa siihen keskittyvä pienempi ryhmä, joka jatkaa vaaleista vastaavan henkilön tukena tai johdolla työtä läpi vaalien. Tämän työn jättäminen yhdistyksen hallitukselle on mahdollista, mutta mitä suuremmasta yhdistyksestä on kysymys, sitä parempi ajatus on siirtää työ erilliselle työryhmälle.

Suurin osa ihmisistä ei pahastu, jos heitä pyydetään luottamustehtäviin mukaan, joten kynnystä kysyä ei kannata asettaa liian korkealle. Moni niistä, jotka eivät ole ennen ehdokkaina olleet, tarvitsevat reilusti miettimisaikaa, joten on paikallaan kysyä kiinnostusta riittävän ajoissa. Piirin vaalipäällikkö tai paikallisjärjestön vaalivastaava ja yhdistysten luottamushenkilöt ovat vastuussa ehdokashankinnasta, mutta se ei ole heidän yksinoikeutensa: esimerkiksi kaikki jo suostuneet ehdokkaat pitää saada mukaan ehdokashankintaan. Ehdokashankinnassa jollakulla pitää olla kaikki langat käsissään, jotta tiedetään koko ajan keneltä on jo kysytty. Voi olla kiusallista, jos sama henkilö joutuu useamman kerran vastaamaan vihreiden pyyntöön – olipa vastaus mikä tahansa.

Ehdokashankinnassa on monissa tapauksissa on merkitystä silläkin, kuka kysyy. Tarvittaessa apua ehdokkaan motivointiin voi pyytää puoluetoimistolta. Kunta-, seurakunta- ja edustajistovaaleissa moni ehdokkaaksi kysyttävä on ensimmäistä kertaa tekemisissä Vihreiden kanssa. Monen henkilön suhtautuminen Vihreisiin voi olla kiinni tästä tapahtumasta. Ehdokkaan motivointi ja perustelu sille, miksi henkilö halutaan ehdokkaaksi, on tärkeää. Monelle ongelmaksi muodostuu myös se, että hän ei katso tietävänsä riittävästi asioista asettuakseen ehdolle. Tällöin on tuotava esille, että jokainen on joskus aloittanut. Tärkeää on se, että ehdokaskandidaateille / ehdokkaille välittyy se, että heistä ollaan kiinnostuneita. Kaikki ihmiset eivät pidä siitä, että ehdokkuuteen suhtaudutaan turhan kevyesti. Ehdokkaaksi kysyttävien perustelut niin myönteisissä kuin kielteisissäkin tapauksissa tulee kuunnella huolella. Kerrotut perustelut auttavat ehdokashankinnan jatkoa. Puoluetta kohtaan esiintyviä ennakkoluuloja tulee pyrkiä korjaamaan, mutta aiheellinen kritiikki on otettava vastaan.

Vihreillä on ollut periaatteena vaaleissa, että sitoutumattomat ehdokkaat saavat saman kohtelun, niin hyvässä kuin pahassa, kuin muutkin ehdokkaat. Juridisesti sitoutumattomuutta ei oikeastaan ole olemassa, sitoutumattomia ovat vain ne, jotka niin ilmoittavat esim. vaalimainonnassa. Sitoutumattomienkin ehdokkaiden täytyy sitoutua ehdolle asettuvien yhteisiin pelisääntöihin ja ryhmävelvollisuuksiin (vrt. ehdokassopimus). Velvoitteet ovat vastavuoroisia palveluksia: puolue, piiri ja paikallisyhdistys tarjoavat ehdokkaalle tiettyjä palveluja, joista seuraa vastaavasti ehdokkaallekin velvollisuuksia. On syytä muistaa, sitoutumaton ehdokas ja luottamushenkilö ei ulkopuolisten silmissä eroa mitenkään sitoutuneesta vaan edustaa puoluetta samalla tavalla, olipa puolueen lyhenteen perässä (sit.) tai ei.

Vaalikampanjaan olisi toivottavaa pystyä lähtemään yhteisesti laaditulla vaaliohjelmalla, jossa on huomioitu ajankohtaiset politiikan haasteet, paikalliset erityiskysymykset ja vihreät näkökulmat niihin. Vaaliohjelma työstetään yhdistyksen ja ehdokasryhmän yhteistyönä huomioiden ja hyödyntäen myös Vihreän Liiton linjauksia ja kampanjamateriaalia. Jokaisen ehdokkaan myös syytä miettiä omat erityiset teemansa ja näkökulmansa näistä yhteisistä asioista.

Ehdolle asettuvilta edellytetään avoimuutta vaalirahoituksen lähteiden, budjetin suuruuden sekä kampanjointistrategian suhteen Vihreissä laajemmin kuin laki edellyttää. Vihreät ehdokkaat ilmoittavat kaiken vaalirahoituksensa avoimesti sitä mukaan kun sitä kertyy. Reilun pelin henkeen kuuluu, että jokainen ehdokas on tietoinen toimintaympäristöstä ja voi suhteuttaa oman rahallisen ja muun satsauksensa siihen. Ehdokkaan on huomioitava, että oma toiminta luo osaltaan kuvaa koko ehdokasryhmästä ja vihreistä toimijoista laajemminkin. Ottaessaan vastaan ulkopuolista vaalirahoitusta hänen on huolehdittava uskottavuutensa säilymisestä vihreiden asioiden edistäjänä. Yksityishenkilöiden antamien lahjoitusten lisäksi rahoitusta on suositeltavaa ottaa vastaan vain yrityksiltä tai yhteisöiltä, joilla on selkeästi vihreää kosketuspintaa. Ehdokkaan on kiinnitettävä huomiota oman riippumattomuutensa säilymiseen päätöksentekijänä. Edellä mainitut periaatteet koskevat myös Vihreän yhdistyksen hankkimaa vaalirahoitusta. Hallitus ja ehdokasryhmä sopivat yhdessä miten yhdistyksen nimissä tapahtuvaa varainhankintaa tehdään. Yhdistyksen on osaltaan huolehdittava, että ehdokkaat ovat tietoisia vaalirahoitusta koskevasta lainsäädännöstä ja että muodolliset ilmoitukset tulevat tehtyä.

Vaalien aikana yhteiskunnallinen keskustelu on erityisen vilkasta ja ehdokkaita kutsutaan erilaisiin tilaisuuksiin. On tärkeää että Vihreät ehdokkaat pääsevät esille tasapuolisesti ja kunkin osaamis- ja vahvuusalueet huomioiden. Näillä perusteilla haluamme itse määritellä kuka meitä edustaa missäkin tilaisuudessa. Kutsuja tilaisuuksiin tulee hyvin eri tavoin. Osa on osoitettu paikallisyhdistyksen hallitukselle tai puheenjohtajalle, osa piiriyhdistykselle. Jotkut kutsut ovat osoitettu suoraan niille ehdokkaille, joiden toivotaan saapuvan tilaisuuteen edustamaan vihreitä. Kaikissa näissä tapauksissa osallistumisesta päätetään yhdessä ehdokasjoukon kesken. Nopeaa päätöstä vaativissa tilanteissa päätöksen osallistumisesta voi tehdä yhdistyksen puheenjohtajan, luottamushenkilöryhmän puheenjohtajan, vaalityöryhmän puheenjohtajan ja vaalipäällikön muodostama työryhmä. Vihreät eivät pääsääntöisesti aseta yhtään ehdokasta muiden edelle. Mikäli tällainen päätös halutaan tehdään, se on tehtävä avoimesti koko ehdokasryhmän, vaalityöryhmän ja yhdistyksen hallituksen yhteispäätöksenä.