Kuopion Vihreät ry:n kuntavaalien 2021 ehdokasehdokkaiden rekisterin tietosuojaseloste

TIETOSUOJASELOSTE

Tämä tietosuojaseloste on asetuksen (EU) 2016/679 (jäljempänä tietosuoja-asetus) mukainen tiedote rekisteröidyille heidän henkilötietojensa käsittelystä.

Rekisterin nimi

Kuopion Vihreät ry:n kuntavaalien 2021 ehdokasehdokkaiden rekisteri.

Rekisterinpitäjä

Kuopion Vihreät ry
Asemakatu 42
70110 KUOPIO
050 593 1243

Rekisterinpitäjän yhteyshenkilönä toimii Kuopion Vihreät ry:n toiminnanjohtaja Tero Kankaanperä, tero.kankaanpera@vihreat.fi.

Rekisteröityjen henkilötietojen tietolähteet, käyttötarkoitukset ja oikeusperiaatteet

Kuntavaalien 2021 ehdokasehdokasrekisterin (jäljempänä rekisteri) tarkoituksena on kerätä ja ylläpitää  tietoa henkilöistä, joita on ehdotettu, harkittu tai kysytty ehdokkaiksi Kuopion vihreälle kuntavaalilistalle 18.4.2021 pidettäviin kuntavaaleihin tai jotka ovat itse ilmaisseet kiinnostuksen ehdolle asettumista kohtaan. Kuka tahansa voi tehdä ehdotuksen ehdokkaaksi (merkitään rekisteriin).

Käsittelyn ensisijaisena oikeusperusteena on tietosuoja-asetuksen artiklan 6.1(f) mukainen rekisterinpitäjän ja rekisteröidyn yhteinen etu: Rekisterinpitäjä toteuttaa tarkoitustaan puolueen (Vihreän liitto r.p.) ehdokaslistan asettajana kuntavaaleissa ja siten vahvistaa demokratian toteutumista Kuopion kaupungissa kun taas rekisteröityyn kohdistuvat yhteydenotot tulevat kirjatuiksi, hänen oikeutensa kieltäytyä viestinnästä toteutuu ja hänen mahdollisuutensa toteuttaa rooliaan aktiivisena osana kuntademokratiaa Kuopiossa voi toteutua Kuopion Vihreiden kautta.

Tietolähteinä toimivat rekisterinpitäjälle eri reittejä mm. suullisesti, sähköpostitse, verkkolomakkeilla, tekstiviestitse, puolueen kautta tehdyt esitykset ja ilmoittautumiset ehdokkaaksi. Tietoja voidaan myös tuoda vuoden 2017 kuntavaalien vastaavasta rekisteristä, Kuopion Vihreiden luottamushenkilöiden rekisteristä ja Kuopion Vihreiden jäsenrekisteristä. Tietoja voidaan täydentää henkilön itsensä verkossa julkaisemilla, antamilla tai mediassa esitetyillä tiedoilla. 

Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan seuraavat henkilötietojen ryhmät:

  • Etu- ja sukunimi
  • Puhelinnumero ja sähköpostiosoite, niiden puuttuessa postiosoite
  • Vapaamuotoinen kuvaus henkilöstä
  • Sosiaalisen median profiilien, blogien tai verkkosivujen osoitteet jne.
  • Asuinalue (kylä, kaupunginosa, postinumeroalue tai vastaava)
  • Mahdolliset nykyiset ja aiemmat luottamustehtävät Vihreissä, Kuopiossa ja Pohjois-Savossa

Henkilötietojen säilyttämisaika

Mikäli henkilö ei itse jäljempänä esitetyllä tavalla vaadi henkilötietojensa poistoa rekisteristä, rekisterinpitäjä poistaa tiedot viimeistään kuukausi seuraavien kuntavaalien (oletettavasti huhtikuussa 2025) jälkeen.

Rekisteröidyn oikeudet

Oikeus saada pääsy rekisterin tietoihin

Henkilöllä on oikeus tietosuoja-asetuksen mukaisesti omasta pyynnöstään saada tieto hänen rekisteriin tallennetuista tiedoistaan.

Tietoja voi tarvittaessa pyytää rekisterinpitäjän yhteyshenkilöltä.

Oikeus vaatia rekisterin tietojen oikaisua

Henkilöllä on oikeus tietosuoja-asetuksen mukaisesti vaatia häntä koskevien virheellisten tietojen oikaisua tai puutteellisten tietojen täydentämistä.

Oikaisua voi tarvittaessa pyytää rekisterinpitäjän yhteyshenkilöltä.

Oikeus rajoittaa ja vastustaa tietojen käsittelyä, kieltää tietojen käsittely sekä vaatia tietojen poistoa

Henkilöllä on oikeus tietosuoja-asetuksen mukaisesti kieltää henkilötietojen käsittely tai rajoittaa niiden käsittelyä ja vaatia rekisteriin tallennettujen henkilötietojen poistoa. Mikäli henkilö rajoittaa tai vastustaa käsittelyä tai kieltää käsittelyn tavalla, joka estää käyttämästä rekisteriä sen käyttötarkoituksen mukaisesti, rekisterinpitäjä katsoo henkilön luopuneen oikeudestaan tulla harkituksi ehdokkaaksi kuntavaaleissa 18.4.2021 Kuopion kaupungissa Vihreällä listalla.

Tietojen poistoa voi tarvittaessa pyytää rekisterinpitäjän yhteyshenkilöltä.

Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen

Rekisteröidyllä on oikeus saada häntä koskevat tiedot jäsennellyssä, yleisesti käytetyssä ja koneellisesti luettavassa muodossa, esimerkiksi taulukkomuodossa. Rekisterinpitäjä pyrkii toimittamaan tiedot viivytyksettä, kuitenkin viimeistään kuukauden sisällä pyynnöstä. Mikäli rekisteröidyn esittämät pyynnöt ovat luonteeltaan toistuvia, rekisterinpitäjällä on oikeus pyytää niiden toimittamisesta maksu.

Valitusoikeus valvontaviranomaiselle

Jos rekisteröity katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta, hänellä on oikeus tehdä valitus kansalliselle valvontaviranomaiselle joko vakituisessa asuin- tai työskentelyvaltiossaan, tai siinä jäsenvaltiossa, jossa rikkominen on tapahtunut. Kyseinen valtio on Suomi, jos rekisteröity katsoo, että rikkomuksen tekijä on Kuopion Vihreät ry. Tämä oikeus ei rajoita rekisteröidyn oikeuksia muihin lain suomiin suojakeinoihin.

Tietosuoja-asetuksen valvontaviranomaisena Suomessa toimii tietosuojavaltuutettu.

Tietojen luovutukset ja siirrot

Mitään henkilötietoja ei luovuteta ulkopuolisille, paitsi milloin rekisterinpitäjän lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen tätä edellyttää.

Rekisteröityä esitettäessä asetettavaksi ehdokkaaksi listalle hänen tietonsa rekisteristä voidaan siirtää prosessia varten tarvittaviin Kuopion Vihreät ry:n hallituksen ja yhdistyksen kokouksen asiakirjoihin sekä rekisteröidylle allekirjoitettavaksi tarjottavaan ehdokassopimukseen, vaaliviranomaiselle toimitettavaan ehdokkaan suostumus- ja vakuutusasiakirjaan sekä luottamushenkilömaksuvaltakirjalomakkeeseen.

Rekisteröidyn tullessa asetetuksi ehdokkaaksi hänen tietonsa rekisteristä voidaan siirtää Vihreä liitto r.p.ehdokasrekisteriin, Kuopion Vihreät ry:n verkkosivuille ja vaaliviranomaisille toimitettaviin asiakirjoihin. 

Henkilötietoja ei siirretä niiden käsittelyä varten Euroopan talousalueen ulkopuolelle, mikäli Euroopan komissio ei ole katsonut kohdemaan tietosuojan tasoa riittäväksi.

Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

Kerättyjä tietoja ei käytetä pelkästään automaattiseen käsittelyyn perustuvaan päätöksentekoon. Tietoja voidaan kuitenkin käyttää profilointiin ehdolle asettamista harkittaessa; tällöin profilointiin voidaan käyttää demografisia tietoja kuten ikää, sukupuolta, koulutustaustaa, ammattia ja asuinaluetta.

Henkilötietojen käsittelijät

Kuopion Vihreät ry:n työntekijöillä sekä yhdistyksen hallituksen erikseen nimeämän vaalityötyöryhmän jäsenillä on pääsy rekisterin tietoihin.