Yhteistoimintaohje: Luottamushenkilöt

Yhteiskokous

Yhteiskokouksen kokoonpano:

 • vaalikauden aikana yhteiskokouksen muodostavat varsinaiset ja varavaltuutetut (“valtuustoryhmä”) sekä Kuopion Vihreät ry:n (“yhdistys”) hallituksen jäsenet
 • kampanjakauden alusta (6 kk ennen vaalipäivää) siihen saakka kunnes valtuuston järjestäytymiskokoukseen menevä esitys Vihreiden edustajista Kuopion kaupunkikonsernin luottamustehtäviin on tehty, yhteiskokouksen muodostavat yhdistyksen nimeämät kuntavaaliehdokkaat ja yhdistyksen hallituksen jäsenet
 • poikkeuksena kuitenkin jäljellä olevalle kaudelle luottamushenkilöiden täydentäminen jonka hoitaa vaalikauden aikainen yhteiskokouskokoonpano
 • Yhteiskokouksen voivat kutsua koolle yhdistyksen ja valtuustoryhmän puheenjohtajat kumpikin erikseen ja heidän estyneenä ollessaan varapuheenjohtajat.

Kokouskutsu, järjestäytyminen ja pöytäkirja

 • yhteiskokous on kutsuttava koolle neljä (4) päivää ennen kokousta yhdistyksen hallituksen ja luottamushenkilöryhmän viestikanavia käyttäen
 • tieto kokouksesta ja käsiteltävistä asioista on toimitettava myös muille luottamushenkilöille ja yhdistyksen jäsenille
 • kokouskutsussa on ilmoitettava käsiteltävät asiat
 • kokous valitsee puheenjohtajan kokoonkutsujien joukosta ja valitsee sihteerin.
 • ennen valtuustoryhmän järjestäytymistä puhetta johtaa yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.
 • yhteiskokouksesta on laadittava pöytäkirja jonka puheenjohtaja ja sihteeri allekirjoituksellaan varmentavat
 • yhdistys vastaa yhteiskokousten asiakirjojen arkistoinnista

Luottamuspaikkaneuvotteluihin valmistautuminen

 • vaalien jälkeisiin luottamuspaikkaneuvotteluihin neuvottelijat valitsee ja evästää yhteiskokous
 • ennen ensimmäistä yhteiskokousta yhdistyksen puheenjohtaja tai vaalivastaava kartoittavat ehdokkaiden toiveet luottamuspaikoista; neuvottelijoiden evästys tehdään näiden toiveiden perusteella
 • neuvottelijoita valitaan kolme (3) mutta neuvotteluja voidaan käydä tarvittaessa vain kahden (2) neuvottelijan kokoonpanossakin
 • neuvottelijoiden tärkein valintakriteeri on yhteiskokouksen luottamus
 • neuvottelijoiden valinnassa on huomioitava eturistiriidat
 • neuvottelijoiden valtakirjan allekirjoittavat yhdistyksen nimenkirjoittajat kuten säännöissä määrätään

Esitys luottamuspaikkojen jakamisesta

 • neuvottelijat laativat esityksen luottamuspaikkojen jakamisesta yhteiskokoukselle (“paikkajakoesitys”), esitys sisältää taustamuistion pisteytyksestä
 • paikkajakoesityksessä on huomioitava neuvottelutuloksen lisäksi esteellisyyskysymykset ja rajoittavat kelpoisuusehdot (“pakottavat ehdot”)
 • esityksen perusteena käytetään ehdokkaiden toiveita ja laskennallista mallia jossa huomioidaan tekijöinä:
  1. soveltuvuus tehtävään (kokemus, asiantuntemus, taidot, ajankäyttö) (0, 1, 2, 3 tai 4)
  2. aktiivisuus kuntavaalien yhteiskampanjassa (0, 1 tai 2)
  3. ehdokkaan saama äänimäärä (0-7, suora suhteutus, 1 desimaali)
  4. ehdokkaan aiempi luottamustehtävien hoito (ml valtuustoryhmätyöskentely) (0, 1 tai 2)
 • kohta a on paikkasidonnainen, kohdat b, c ja d ehdokaskohtaisia
  • ehdokkaan pisteet kohdissa b-d ovat siis samat kaikkiin paikkoihin, a voi vaihdella paikasta toiseen
 • esitystä laadittaessa on pyrittävä vallan jakamiseen niin että yhdelle henkilölle kertyy mahdollisimman vähän luottamustehtäviä
 • esitystä laadittaessa on noudatettava rotaatioperiaatetta: sama henkilö voidaan valita samaan tehtävään enintään kahdeksi kokonaiseksi vaalikaudeksi
  • samaksi tehtäväksi ei katsota siirtymistä varajäsenestä varsinaiseksi jäseneksi tai jäsenen paikalta puheenjohtajaksi
   • henkilön toimikausi toimielimessä ei kuitenkaan saa koskaan ylittää 12 vuotta
  • periaatteesta voidaan poiketa ellei paikkajakoa muutoin saada tehtyä pakottavien ehtojen puitteissa
 • yhteiskokoukselle on esitettävä koko esityksen taustalla oleva pisteytys paikkajakoesityksestä erillisenä taustamuistiona

Paikkajakoesityksen käsittely yhteiskokouksessa

 • paikkajakoesitys käsitellään yhteiskokouksessa yksityiskohtaisesti merkittävimmästä paikasta alkaen
 • mahdolliset erimielisyydet taustamuistion pisteytyksestä (kohdat b-d) käsitellään ennen paikkajakoesityksen käsittelyä erillisenä asiana
 • paikkajakoesitystä käsiteltäessä voidaan keskustella enää kohdan a pisteytyksestä
 • yhteiskokouksen päätökseen vaikuttaa esityksen ja laskentamallin lisäksi kokouksen luottamus ehdokkaaseen
 • kaikki äänestykset paikkajaosta käydään yhteiskokouksessa salaisena kahden kierroksen enemmistövaalina suljetuin lipuin
  • milloin toimielimeen valitaan useampi kuin yksi henkilö (ml varajäsenet) äänestykset käydään kaikki toimielimen paikat täyttävien esitysten, ei yksittäisten henkilöiden välillä (listavaali)

Luottamushenkilöryhmä

 • valtuuston ja kaupunginhallituksen päätökset toimielinten kokoonpanosta muodostavat luottamushenkilöryhmän, johon kuuluvat valtuutettujen ja varavaltuutettujen lisäksi myös muut vihreät luottamushenkilöt kaupunkikonsernin toimielimissä
 • luottamushenkilöryhmän jäsenet ovat yhdenvertaisia riippumatta siitä kuuluvatko he valtuustoryhmään
 • valtuustoryhmän ja yhteiskokouksista ilmoitettaessa on valittava viestikanava joka tavoittaa myös muut luottamushenkilöryhmän jäsenet

Luottamuspaikkojen täydentäminen

Vaalikauden aikana valtuuston ja kaupunginhallituksen täyttämien paikkojen käsittelyssä on huomioitava nopeampi aikataulu.

 • paikoista on ilmoitettava luottamushenkilöryhmälle heti kun tieto niiden avautumisesta saadaan
 • yhteiskokouskutsussa on mainittava täytettävät paikat ja ilmoittautuneet ehdokkaat kuhunkin paikkaan
 • paikkoja täytettäessä on huomioitava luottamuspaikkojen kokonaiskuva ja täydennysten vaikutus siihen
 • esityksen tekevät valtuustoryhmän ja yhdistyksen puheenjohtaja yhdessä, laskentamallia ei käytetä mutta sovelletaan samoja periaatteita
 • kun aika ei riitä yhteiskokouksen koollekutsumiseen voidaan yksittäinen paikka täyttää valtuustoryhmän puheenjohtajan, kaupunginhallituksen jäsenen/-ten ja yhdistyksen puheenjohtajan päätöksellä
  • mahdollisuuksien mukaan tarjottava mahdollisuus ilmaista kiinnostuksensa paikkaa kohtaan koko luottamushenkilöryhmälle

Valtuustoryhmän järjestäytyminen

 • valtuustoryhmä järjestäytyy toimikautensa alussa valitsemalla itselleen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan varsinaisista valtuutetuista
 • valtuustoryhmä voi valita itselleen sihteerin ryhmän sisältä tai kutsua sihteerin ryhmän ulkopuolelta
 • valtuustoryhmä päättää järjestäytyessään myös kokoonkutsumistavasta ja säännönmukaisesta kokousaikataulusta
  • näissä päätöksissä on huomioitava yhdistyksen jäsenten, hallituksen ja muiden luottamushenkilöiden oikeus saada tieto kokouksista ja osallistua niihin
 • valtuustoryhmä voi järjestäytyessään sopia myös muista toimintatavoista jolloin niistä tulee ryhmää sitovia
 • järjestäytyminen ja toimintatavat arvioidaan uudelleen kalenterivuoden tai syyskauden ensimmäisessä kokouksessa (1 – 1,5 v välein)

Luottamushenkilöryhmän koulutus ja virkistys

 • yhdistyksen on varattava määräraha luottamushenkilöryhmän perehdyttämiseen vaalikauden alussa ja koulutus&virkistystoimintaan vuosittain
 • yhdistys järjestää luottamushenkilöryhmälle perehdyttävää koulutusta ja ryhmäytymistä tukevaa toimintaa vaalikauden alussa suunnitelmallisesti ryhmää kuultuaan
 • valtuustoryhmän ja yhdistyksen hallituksen yhteistoimintaa on pidettävä yllä yhteistapaamisin vuosittain
 • luottamushenkilöryhmän jäsenillä on velvollisuus ylläpitää ja kehittää osaamistaan osallistumalla koulutukseen

Luottamushenkilöiden viestintä

 • valtuustoryhmän kokoukset ovat avoimia yhdistyksen, yhdistyksen hallituksen ja luottamushenkilöryhmän jäsenille
 • käsiteltävän asian sitä vaatiessa valtuustoryhmä voi käsitellä asian suljetuin ovin, päätös on perusteltava
 • Kuopion kaupunkikonsernin toimielimessä käsitellyn olennaisen asian tullessa valtuustoon tai kaupunginhallitukseen asianomaisen luottamushenkilön on tarvittaessa oltava paikalla valtuustoryhmän kokouksessa; poissaollessaan hänen on etukäteen varmistettava valtuustoryhmälle mahdollisuus esittää kysymyksiä ja saada vastauksia asiasta
 • valtuustoryhmän kokouksista laaditaan muistiot jotka toimitetaan tiedoksi luottamushenkilöryhmälle
 • yhdistys vastaa valtuustoryhmän muistioiden arkistoinnista
 • merkittävän asian tullessa käsittelyyn Kuopion kaupunkikonsernin toimielimessä asianomaisen luottamushenkilön on ilmoitettava siitä etukäteen valtuustoryhmälle

Kaupunginhallituksen edustajan/-ien evästäminen

 • valtuustoryhmä sopii myös menettelytavoista kaupunginhallituksen edustajan/-ien evästämisessä osana järjestäytymistä ja toimintatapojensa arvioimista

Ei ryhmäkuria

 • Vihreä valtuustoryhmä tekee ryhmäpäätöksiä vain konsensuksen vallitessa, valtuustoryhmässä ei ole ryhmäkuria tai enemmistövaltaa.
 • Vastinparina tälle omantunnon vapaudelle on vaatimus osallistumisesta keskusteluun, argumentointi ja avoimuus; erityisesti muun ryhmän kannasta eriävä mielipide ja tuleva äänestyskäyttäytyminen on ilmaistava selvästi etukäteen valtuustoryhmälle

 

Yhteistoimintaohje on hyväksytty yhteiskokouksessa 23.3.2017 ja tulee voimaan kuntavaalien 2017 paikkajaossa.