Yleiset periaatteet

Vihreistä arvoista nousevat Kuopion Vihreiden toiminnan periaatteet:

syrjimättömyys ja yhdenvertaisuus

Yhdenvertaisuus tarkoittaa että kaikki ovat lähtökohtaisesti tasavertaisia. Syrjimättömyydellä tarkoitetaan, että ketään ei aseteta perusteetta eriarvoiseen asemaan. Eriarvoistamisen perusteeksi ei kelpaa ikä, sukupuoli tai sen ilmaisutapaa, syntyperä, rotu, sairaus tai vamma, uskonto tai maailmankatsomus, seksuaalinen suuntautuminen, kansalaisuus tai muu alueellinen peruste, poliittinen näkemys, kieli tai muu vastaavaa tekijä. Syrjimättömyyden periaate sulkee pois suvaitsemattomuuden, perusteettoman eriarvoistamisen ja vihamielisyyteen ihmisryhmiä kohtaan perustuvat maailmankatsomukset ja aatteet kuten rasismin ja seksismin. Yhdenvertaisuuteen sisältyy yhtenä osakokonaisuutena esteettömyys, joka turvaa vammaisten ja erilaisten rajoitteiden kanssa elävien yhdenvertaiset osallistumisen mahdollisuudet. Yhdenvertaisuus ei siis kuitenkaan tarkoita, että kaikkia kohdellaan aina samalla tavalla tai sitä että kaikki eriarvoistaminen on syrjintää.

keskinäinen kunnioitus sekä monikulttuurisuuden ja -arvoisuuden vaaliminen

Keskinäisen kunnioituksen periaate ylläpitää Vihreille tärkeää rauhaa. Keskinäistä kunnioitusta tarvitaan aivan erityisesti silloin, kun mielipiteemme ja arvomme ovat ristiriidassa. Tämä moninaisuus on rikkaus josta nousee luovuus ja muutos — tästä syystä vaalimme sitä. Vihreän tulkinnan mukaan ihmisoikeudet ovat loukkaamattomia ja kiistämättömiä, joten erilaiset kulttuuritaustat tai arvolähtökohdatkaan eivät kelpaa perusteeksi niitä rajoittaa. Arvostamme moniäänisyyttä ja sananvapautta, mutta odotamme niitä käytettävän vastuullisesti ja hyväntahtoisesti. Kun kunnioitamme toisiamme erimielisyydestämme huolimatta voimme keskustella asioista loukkamatta ihmisiä. Henkilöön menevää arvostelua pyrimme välttämään, mutta keskinäisen kunnioituksen vaatimus ei saa tukahduttaa tarpeellista kritiikkiä. Henkilökohtaisen kritiikin pidämme kuitenkin aina asiallisena ja, milloin mahdollista, henkilökohtaisena. Erityisesti vaadimme, että julkisen kritiikin kohteeksi joutuvalla on mahdollisuus puolustautua.

avoimuus, läpinäkyvyys ja rehellisyys

Vihreät vaativat kaikilta julkisilta toimijoilta ja poliittisilta puolueilta avoimuutta ja näytämme itse esimerkkiä. Kaikessa toiminnassamme perustamme ratkaisumme sellaisiin aukikirjoitettuihin ja ääneenlausuttuihin tietoihin ja periaatteiden soveltamiseen, että jokainen voi samoilla tiedoilla ymmärtää miksi me olemme ratkaisuumme päätyneet. Tämä sulkee pois tiedon panttaamisen ja edellyttää hyvää viestintää. Vihreät viestivät avoimen rehellisesti myös itseään koskevista kielteisistä asioista ja riippumattomuuttaan kyseenalaistavista kytköksistä. Tehdessämme priorisointeja käymme niistä avoimen ja perustellisen keskustelun etukäteen.

vastuullisuus, solidaarisuus ja oikeudenmukaisuus

Vihreät korostavat valtaa seuraavaa vastuuta ja kantavat vastuuta globaalisti yli sukupolvien. Ne joilla on valta ja kyky toimia ovat vastuussa myös niistä jotka eivät ole täysivaltaisia tai joiden toimintakyky on heikentynyt. Vastuu asettaa aina rajoja vapaudelle, mutta ilman rajoja ei voi olla vapautta. Solidaarisuus tarkoittaa Vihreille myös sitä että asetamme yhteisön hyvän oman henkilökohtaisen hyötymme edelle. Emme kuitenkaan voi edellyttää kenenkään toimivan vastoin omatuntoaan tai vakaumustaan. Vallan keskittyminen ja ihmisten jämähtäminen sijoilleen tuottavat epäoikeudenmukaisuutta ja haittoja, joita haluamme ennaltaehkäistä hajauttamalla valtaa ja kierrättämällä tehtäviä. Kuopion Vihreät haluaa olla avoin yhteisö johon on helppo tulla mukaan ja josta voi halutessaan myös hyvillä mielin irrottautua. Toimintamme perusta on vapaaehtoisuus, jota ylläpitää tehtävien oikeudenmukainen, solidaarinen ja kunkin mielenkiintoon, osaamiseen ja voimavaroihin perustuva jakaminen. Oikeudenmukaisuus tarkoittaa myös sitä että epäeettisestä toiminnasta seuraa sanktio.

kriittisyys

Vihreä politiikka on kriittistä ja kysyy usein miksi? Vastustamme dogmaattisuutta ja haluamme kuulla laajasti erilaisia näkemyksiä jotta voimme valita parhaiten perustellun ratkaisun. Arvostamme hyvää argumentointia ja rakentavaa palautetta. Kriittisyyden on toteuduttava kilpailutilanteissakin rehellisesti ja keskinäisen kunnioituksen hengessä. Kriittisyyteen sisältyy myös vahva itsekritiikki omaa toimintaamme kohtaan. Meidän tulee usein arvioida onnistumisiamme ja epäonnistumisiamme ja yrittää oppia niistä — niin yhteisöinä kuin yksilöinäkin. Kriittisyyden vastapainona on syyllistämätön ja armelias suhtautuminen epäonnistumisiin ja tappioihin, joita aina väistämättä tapahtuu politiikassa.

kiireettömyys

Kiire kuluttaa eniten — niin luonnonvaroja kuin ihmisiäkin. Kiire on myös hyvän hallinnon arkkivihollinen. Kuopion Vihreät pyrkivät aina kiireettömään ennakointiin ja asioiden valmisteluun hyvissä ajoin etukäteen. Kiireessä hutaistut tapahtumat eivät ole laadukkaita tai vaikuttavia ja kiireessä tehdyt päätökset tarvitsevat useammin korjaamista. Hyvä keskustelu valmistelun ja päätöksen pohjaksi edellyttää aikaa, jota kiireessä ei ole. Avain kiireettömyyteen on tehokkuus, jota arvostamme kaikkien voimavarojen, mutta aivan erityisesti ajan, käytössä.