Seksuaalisuus on olennainen osa ihan jokaisen ihmisen elämää. Seksuaalinen kehitys ei ala missään tietyssä iässä, eikä ihmisen seksuaalisuus tule koskaan valmiiksi, vaan se kehittyy ja muovautuu koko elämän ajan. Suhde omaan seksuaalisuuteen on yhteydessä niin psyykkiseen kuin fyysiseenkin hyvinvointiin, minkä vuoksi on tärkeää huolehtia siitä, että seksuaalioikeudet toteutuvat ihan meistä jokaisen kohdalla.

Koen erittäin tärkeäksi, että esimerkiksi sosiaali- ja terveysalan työntekijöillä ja koulujen henkilöstöllä on riittävät resurssit, taidot ja tiedot ymmärtää seksuaalisuutta sekä tarjota avointa, moninaisuutta huomioivaa ja normirajat ylittävää seksuaalikasvatusta. Nuorten parissa työtä tehneenä ja tekevänä sekä alle 30-vuotiaana kuntavaaliehdokkaana haluan itse nostaa esiin erityisesti nuorille suunnatun seksuaalikasvatuksen merkitystä.

Keskusteluilmapiiri seksuaalisuuden ja seksin suhteen on koko ajan vapautuneempaa ja nuoret ovat huomattavasti aikaisempia sukupolvia tietoisempia seksuaalisuuden teemoista sekä seksuaalisuuden moninaisuudesta. Sosiaalinen media on täynnä laadukkaita seksuaalisuutta avoimesti käsitteleviä tilejä, ja samalla esimerkiksi seksi näkyy ja kuuluu internetissä. Nuorten seksuaalikasvatusta ei kuitenkaan voi jättää somepostausten, pornoteollisuuden tai kavereilta kuultujen juttujen varaan tai vastuulle.

Nuoret tulevat myös hyvin erilaisista perheistä ja huoltajien tiedot, taidot tai kyky seksuaalikasvattaa lapsiaan ovat hyvin vaihtelevia. Se asettaa nuoria eriarvoiseen asemaan. Siksi jokaisella nuorella on oikeus saada laadukasta, luotettavaa seksuaalikasvatusta nuorten parissa toimivien ammattilaisten toimesta. Koulujen henkilöstöllä, sosiaali- ja terveysalan ammattilaisilla, nuorisotyöntekijöillä ja kaikilla nuorten kanssa toimivilla ammattihenkilöillä tuleekin olla riittävät resurssit ja taidot puhua nuorten kanssa seksuaalisuuden teemoista.

Seksuaalisuus on aiheena herkkä ja toisinaan vaikeakin, mutta siitä puhumista tulisi normalisoida ja siihen liittyvistä asioista puhua avoimesti ja häpeilemättä. Se, kuinka aikuiset ja ammattilaiset puhuvat nuorille seksuaalisuudesta ja esimerkiksi seksistä voi vaikuttaa merkittävästi siihen, kuinka nuori itse käsittelee omaa seksuaalista identiteettiään tai minkälaisena hän kokee oman kehonsa. Jos nuorille seksuaalikasvatusta antavia aikuisia hävettää puhua masturboinnista, fantasioista tai murrosiän mukanaan tuomista kehon fyysisistä muutoksista, voi häpeä puhumisesta siirtyä myös nuoriin. ”Onko normaalia?” -tyyppisiin kysymyksiin etsitään vastauksia netistä, ja niitä varmasti löytyykin, mutta tärkeää olisi, että jokaisella nuorella olisi ainakin joku turvallinen aikuinen, jolle kertoa, jos jokin asia omassa seksuaalisuudessa tai kehossa mietityttää.

Laadukas seksuaalikasvatus lisää myös nuorten ymmärrystä omista rajoista, itsemääräämisoikeudesta ja suostumuksesta. Avoin puhe seksuaalisesta helpottaa vaikeiden aiheiden tai kokemusten puheeksiottoa ja niistä kertomista. Erityisesti sosiaalisessa mediassa tapahtuva seksuaalinen ahdistelu ja häirintä sekä grooming ovat lisääntyneet, ja nuorten sekä lasten parissa työskentelevillä aikuisilla tulee olla tietoa muuttuvista ilmiöistä ja kykyä havainnoida seksuaalista häirintää ja sen eri muotoja työssään.

Asioista rehellisesti ja vuorovaikutuksellisesti puhumisen lisäksi on mielestäni erittäin tärkeää, että seksuaalikasvatus huomioi nuorten yksilöllisyyden ja moninaisuuden. Seksuaalisuudesta tulee puhua nuorille hetero- ja cisnormit ylittäen. Sen sijaan, että seksuaalikasvatuksessa seksistä puhuminen keskittyisi vain tytön ja pojan väliseen yhdyntään ja sitä kautta raskauden sekä seksitautien ehkäisyyn, jotka niin ikään ovat erittäin tärkeitä teemoja, tulisi huomioida myös sateenkaarinuorten seksiin ja seksuaalisuuteen liittyvät tiedonsaannin tarpeet. Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt huomioiva seksuaalikasvatus on merkityksellistä erityisesti nuorten itsensä kannalta, mutta samalla se edistää myös yleisen asenneilmapiirin muuttumista suvaitsevammaksi.

Myönteinen suhtautuminen seksuaalisuuteen ja seksuaalisuudesta puhumisen normalisointi edistää seksuaaliterveyttä ja sitä kautta nuorten hyvinvointia ja kasvua tasapainoisiksi, itseään ja toisia kunnioittaviksi aikuisiksi. Kuntavaaliehdokkaana haluan nostaa esiin sitä, että seksuaaliterveyden edistäminen huomioidaan päätöksenteossa. Haluan myös, että nuorille tarjottavan seksuaalikasvatuksen sisältöä mietittäessä kuultaisiin nuoria itsejään ja huomioitaisiin se, mitä nuoret itse toivovat seksuaalikasvatukselta saavansa.

 

 

Kaija Koponen

Kaija Koponen

sosionomi AMK, kuntavaaliehdokas