Kasvun ja oppimisen palvelualueen toiminta muodostaa pääosan Kuopion kaupungin järjestämisvastuulla olevista palveluista. Varhaiskasvatus, perusopetus, nuorisotoimi ja lukiokoulutus ovat 71 % kaupungin talousarvion toimintakatteesta. Kymmenet tuhannet kuopiolaiset tarvitsevat palvelualueen järjestämiä palveluja päivittäin. Ydinkaupungin henkilötyövuosista 77 % kertyy kasvun ja oppimisen palvelualueelta.

Valtuusto hyväksyi v. 2016 ensimmäisen kerran koulutuspoliittisen ohjelman. Vuonna 2021 kasvun ja oppimisen lautakunta aloitti ohjelman päivittämisen ja valmistelun kasvatus- ja koulutuspoliittiseksi ohjelmaksi. Päivitetty ohjelma valmistui syksyllä 2022, mutta sitä ei kuitenkaan viety kaupunginhallituksen ja valtuuston käsittelyyn sekä hyväksyttäväksi kuten aiemmin. Tässä suhteessa kasvatus- ja koulutuspoliittisen ohjelman käsittely poikkeaa useista muista poliittisista ohjelmista.

Kasvun ja oppimisen lautakunnan joulukuussa 2022 hyväksymä kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma jäi näin ollen palvelualueen sisäiseksi ohjelmaksi. Kasvun ja oppimisen palveluilla on joka tapauksessa laaja yhteistyöpinta Kuopion kaupungin muihin palveluihin sekä hyvinvointialueen vastuulla oleviin palveluihin. Varhaiskasvatus, perusopetus ja lukiokoulutus ovat osa koulutusketjua, johon kuuluvat lukuisat Kuopion oppilaitokset.

Suomalaisten peruskoululaisten oppimistulokset erityisesti äidinkielessä ja matematiikassa ovat laskeneet vuosi vuodelta lähes kahdenkymmenen vuoden ajan. Muutos on todettu PISA-tutkimuksissa.Oppimistulosten lasku on eurooppalainen ilmiö, mutta Suomen laskusuunta on jyrkempi kuin muissa tutkimuksen maissa.

Käytännössä oppimisvaikeudet ja oppimistulosten lasku näkyvät monin eri tavoin koulujen arjessa. Yhä suurempi huolen aihe on lasten ja nuorten jääminen vaille riittäviä taitoja jatko – opintoihin hakeutumiseksi tai niissä pärjäämiseksi. Oppimisen tuen tarpeet ovat lisääntyneet voimakkaasti viimeisen vuosikymmenen aikana. Noin neljäsosa peruskoululaisista tarvitsee tehostettua tai erityistä tukea. Viime aikojen kasvavaksi ongelmaksi on muodostumassa oppilaiden poissaolot ja koulunkäynnin keskeyttäminen. Huono koulumenestys ja eri syistä johtuvat oppimisvaikeudet ovat usein yhteydessä nuorten hyvinvointiin, elämän laatuun tai jopa syrjäytymiseen.

Kuopion kaupungilla on yleissivistävän koulutuksen järjestäjänä vastuu siitä, että kuopiolaiset lapset ja nuoret saavat hyvää perusopetusta sekä riittävät valmiudet jatko-opintoihin. Perusopetuslain mukaan oppilailla on oikeus saada varhaista ja riittävää tukea oppimiseen. Huoltajilla on päävastuu lasten kasvatuksesta ja oppivelvollisuuden suorittamisesta. Yhteistyö koulun ja kodin välillä on ensiarvoisen tärkeää.

Varhaiskasvatuksen ja koko koulutusketjun onnistuminen nähdään laajasti Suomen menestystekijänä. Kuopion kaupungin strategiassa Kuopio on paras paikka kasvaa ja oppia.

Me allekirjoittaneet esitämme, että kasvatus- ja koulutuspoliittinen ohjelma päivitetään valtuustotason poliittiseksi ohjelmaksi. Valmistelussa toivomme kiinnitettävän erityistä huomiota oppimistuloksiin, kaikkien oppilaiden valmiuksiin siirtyä jatko-opintoihin ja oppimisen tuen resurssien riittävyyteen.

Valtuustoaloite jätettiin kaupunginvaltuuston kokouksessa 25.3.2024.