Heinjoen osayleiskaavan muutos käsiteltiin kaupunginvaltuuston kokouksessa 12.2. Alueelle tulevan maankaatopaikan vaikutuksia on arvioitu kattavasti. Nostin esiin vielä tarkemmin meluasiat valtuustossa pitämässäni puheenvuorossa.

Alueella ja välittömässä läheisyydessä on monia melunlähteitä: Moottoritie, junarata, kivenlouhimoja ja murskaamoja, moottori- ja ampumarata.

Etenkin moottori- ja ampumarata muodostaa melusaastetta. Verrattuna nyt lisääntyvään rekkojen meluun on moottoriradalta tuleva häiritsevämpää, koska moottoriradalta tuleva melu on kantautuvaa ja kapeakaistaista.

Hyvin kuvaa se, että lähistön Hiltulanlahden asukkaille kuuluvat nämä äänet moottoritien yli, kun taas moottoritien melu ei niinkään.

Maamassoilla voidaan hillitä lähiympäristön tarpeetonta meluhaittaa. Toivottavasti nyt myönnetyllä maankasausluvalla pystytään osin vaikuttamaan melun leviämiseen. Olisikin hyvä nähdä muutoksia melun leviämisalueella juuri etelä- ja länsialueella.

Toivon että maankaatopaikan kasaus tehdään myös meluntorjuntaa ajatellen, ja tehtäisiin arviot siitä, kuinka hyvin maan läjitys vaikuttaa meluvyöhykkeisiin. Jatkossa olisi hyvä Suomessa ylipäätään laatia melukarttoja selkeyttämään moottoriajoneuvojen melulähdettä, samanlaisia mitä on kartoitettu tie- ja junaradalta.

Melu voi olla häiritsevyytensä lisäksi myös terveydelle haitallista, ja siksi sitä säädellään. Kuopion kaupungin meluntorjunnan uusin EU-meluselvitys on vuodelta 2017, ja tänä keväänä tullaan Kuopiossa laatimaan meluntorjunnan toimintasuunnitelma. Olisikin hyvä, että meluntorjunnan toimintasuunnitelmassa tullaan todella esittämään konkreettisia suojaustoimenpiteitä sekä laadittua kunnianhimoinen pitkän ajan strategia meluntorjunnan edistämiseksi.

 

Laura Pulkka

Laura Pulkka

kaupunginvaltuutettu, ympäristö- ja rakennuslautakunnan jäsen