Arvoisa puheenjohtaja, hyvät valtuutetut ja muut kuulijat!

Kuopion kaupungin talouden rakenteellinen alijäämä aiheuttaa meille haasteita talousarvion laadintaan. Korkea investointitasomme näkyy runsaina poistoina eikä vuosikate riitä kattamaan poistoja. Päätöksenteossa olisi kuitenkin huomioitava myös vaikutusten arviointi, mihin käsillä oleva talousarviokirja ei kaikilta osin anna riittävästi tietoa.

Lakimuutoksien pohjalta on jouduttu lisäämään rahaa henkilöstön palkkaamiseen ja asiakasmaksulaki on vähentävät tuloja. Valtio ei kompensoi täysimääräisesti näitä kuluja eikä tulojen menetyksiä. Tämä on johtamassa sopeutuksiin esimerkiksi kasvun ja oppimisen palvelualueella. Välttämättömien tukipalveluiden kustannukset ja tilavuokrat kasvavat vuosi vuodelta, mikä harmittavasti myös vähentää perusopetukseen jäävää resurssia.

Lasten ja nuorten asiat ovat olleet pinnalla tämän valtuustokauden alussa. Olemme liittymässä UNICEFin lapsiystävällinen kunta– malliin, joka on kunnille tarkoitettu työväline ja se auttaa kuntia edistämään erityisesti heikoimmassa asemassa olevien lasten oikeuksien toteutumista. Nuorisovaltuuston puheenjohtajalle ollaan myöntämässä läsnä- ja puheoikeus kaupunginvaltuuston kokouksiin. 

Lisäksi tässä valtuuston kokouksessa saamme vastauksen kasvatusjohtajalta ja hyvinvointikoordinaattorilta keskustan laatimaan valtuustoaloitteeseen nimeltä Lapsi- ja perheohjelma Kuopioon. Valtuustoaloitteessa kiinnitetään erityistä huomiota lapsiperheköyhyyden ehkäisyyn, vähävaraisten sekä syrjäytymisvaarassa olevien perheiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämiseen ja yleisesti vanhemmuuden tukemiseen. Hyviä ja kannatettavia tavoitteita.

Vastauksessa valtuustoaloitteeseen todetaan, että Kuopiossa on osallistettu ja kuultu lapsia ja nuoria heitä koskevassa päätöksenteossa, mutta Kuopiosta puuttuu yhtenäinen ohjeistus lapsivaikutusten arviointiin. Siksipä lapsivaikutusten arviointia tehdään vielä varsin satunnaisesti. Talousarvion laadinnassa ei ole juurikaan lapsia ja nuoria osallistettu eikä kuultu.

Kasvun ja oppimisen lautakunnan ja kaupunginhallituksen esitysten ero on 850 000 €. Sopeutusta jää siis lautakunnan tehtäväksi, mikäli kaupunginhallituksen TA-esitys on myös valtuuston päätös kasvun ja oppimisen palvelualueelle. Näiden sopeutusten lapsivaikutusten arviointia olisimme kaivanneet Kuopion kaupungin talousarviokirjaan. Vähentämällä perusopetuksen resurssia emme turvaa laadukasta ja yhdenvertaista koulutusta.

Vihreän valtuustoryhmän mielestä tämä sopeutusvaatimus on kohtuuton ja kohdistuu juuri niihin lapsiin, joiden aseman parantamiseksi ollaan liittymässä UNICEFin lapsiystävällinen kunta-malliin ja vaatimassa lapsiohjelman laatimista Kuopioon. Väistämättä tulee mieleen, että olisipa meillä enemmän konkretiaa lasten aseman parantamiseksi ja vähemmän ohjelmia.

Kaupunginhallituksen talousarvioesitystä voin kyllä kiitelläkin. Maksuton ehkäisy ja seksuaalineuvonta alle 25-vuotiaille säilyy, mikä malli toivottavasti siirtyy suoraan hyvinvointialueelle ja koko Pohjois-Savoon. Suolistosyövän seulonta vihdoin alkaa Kuopiossa, mitä jo edellisellä valtuustokaudella yritin edistää valtuustoaloitteella. Ennaltaehkäisevillä toimenpiteillä voidaan toivoakseni vähentää vakavaa sairastavuutta ja erikoissairaanhoidon kulujen kasvua. 

Mielestäni päättäjien olisi myös etsittävä keinoja lisätä tuloja kaupungille. Kaavoituksen henkilöstöresursseista on pidettävä huolta, jotta kaavat valmistuvat ja kaupunki saa kehittämiskorvaukset. Rekrytointiin on panostettava jokaisella palvelualueella ja osaajia on etsittävä riittävän tehokkaasti ympäri maata. Halukkaita muuttajia pitäisi löytyäkin, sillä onhan meillä muuttovoittoinen kaunis kaupunki, jossa on hyvä elää ja asua. Ja joka on tunnettu luontoarvoistaan, minkä soisin näkyvän myös tulevassa metsäohjelmassamme. 

Myös ulkomaisen työvoiman rekrytointia on lisättävä, rajoitteena osaajien saamiseksi kaupunkiin on ilmeisimmin vieraskielisten oma koulupolun puuttuminen. Ensin on kylläkin riittävästi huolehdittava nykyisten koululaisten opetuksesta. Maahanmuuttajien kotoutuksen ja kielen opetuksen resurssointi on tärkeää, minkä kustannukset voidaan laskea, mutta maahanmuuttajien tuoma hyöty yhteiskunnalle pitäisi samalla arvioida. 

Henkilökunnan sairauspoissaoloista on useana vuonna riittänyt puhetta. Riittävä erikoisosaaminen työterveyshuollossa ja tilaajan eli kaupungin ymmärrys sopivasta työterveyshuollon sisällöstä on olennaista sairauspoissaolojen vähentämisessä. Sairaslomapäivät ovat se kallein kustannuserä ja työterveyshuollon sopimuksen laajuus on mietittävä siten, että sairaspoissaolot saadaan minimoitua. Usein työntekijäkin tästä hyötyy, mikä vahvistaa hyvää työnantajakuvaa. Myös työpaikkaneuvotteluita pitää käyttää tarvittaessa.

Digitaalisuuteen ja tietoon perustuvaan päätöksentekoon ollaan panostamassa. Tie siihen on ollut pitkä ja mutkikas, mutta toiveissamme on, että valtuuston kokouskutsutkin saadaan joskus sähköisesti kalentereihimme. 

Vihreiden tavoitteena on, etteivät kasvun ja oppimisen palvelualueen sopeutukset kohdistu perusopetukseen. Lapset ja nuoret tulee nähdä tärkeimpänä investointinamme. Perusopetuksen heikennykset eivät ole Kuopion kaupungin strategian mukaisia toimenpiteitä. Haluamme, että Kuopio lunastaa strategisen tavoitteensa olla ’Paras paikka lapsille’!

Kiitän virkahenkilöstöä valmistelusta, kanssavaltuutettuja hyvistä puheenvuoroista ja vaikuttamisesta ’Hyvän elämän piäkaapungin’ puolesta. Toivotan myös hyvää joulunodotusta kaikille, pidetään maskia ja pestään käsiä.