Suomi on kuuluisa laadukkaasta koulutusjärjestelmästään.  Kansainvälisissä vertailuissa suomalaiset oppilaat menestyvät hyvin ja opettajan ammatti on ollut moneen maahan verrattuna suosittu. Suomalaisen koulutuksen erityinen piirre on se, että se tarjotaan kaikille tasapuolisesti ja maksuttomasti. Se tarjoaa mahdollisuuden ponnistaa erilaisista lähtökohdista, ja pitää erityisesti huolta heikommin pärjäävistä.

Koulutusjärjestelmämme laatu ei kuitenkaan säily ilman aktiivisia tekoja koulutuksen puolesta. Kuopion vihreiden tavoitteena on turvata myös tulevaisuudessa laadukas koulutus koko opintopolun ajalle varhaiskasvatuksesta korkea-asteelle. Tämä vaatii tekoja ja satsauksia kouluihin, opetukseen ja oppimisen tukeen.

Oppiminen edellyttää, että puitteet siihen ovat kunnossa. Päiväkodin ja koulun täytyy olla turvallisia kasvun ja kehityksen ympäristöjä, joissa tarjotaan mielekkäitä sosiaalisia suhteita. Turvallisuus tarkoittaa sitä, ettei ketään kiusata tai jätetä yksin. Se tarkoittaa myös terveellisiä ja toimivia oppimisen tiloja.

Kuopiolla on tulevina vuosina edessään paljon investointi- ja korjaustarpeita, jotka kohdistuvat päiväkoteihin ja kouluihin. Kuopion täytyy panostaa tiloihin, joissa on hyvä olla. Investointien tekeminen vaatii poliittista tahtoa ja sitoutumista, mutta myös tietoa. Kuopiossa täytyy laatia kouluverkkoselvitys, jossa käydään läpi tulevien vuosien ja vuosikymmenten oppilasennusteet sekä otetaan huomioon eri kaupunginosien kehitysnäkymät. Näin kouluverkosto saadaan palvelemaan kaupunkilaisten tarpeita parhaalla mahdollisella tavalla.

Koulut eivät ole vain seiniä, vaan olennaista on myös se, mitä seinien sisäpuolella tapahtuu. Lapsen kehitys edellyttää, että hän saa riittävää ja oikea-aikaista tukea. Tuen on toimittava saumattomasti kouluasteelta seuraavalle ja joustettava tarpeiden mukaan. Kunnan talous ei saa määritellä tuen laatua, vaan kaupungin tulee tarjota yhdenvertaiset mahdollisuudet kaikille. Tämä tarkoittaa satsauksia riittävän pieniin ryhmäkokoihin ja kouluissa tarjottavaan tukeen. Erityisopettajien ja koulunkäynnin ohjaajien määrän tulee olla sellainen, että kouluissa pystytään toteuttamaan kolmiportaista tukea laadukkaasti. Myös lukioissa tulee varmistaa, etteivät ryhmäkoot kasva liian suuriksi. Vain kohtuullisen kokoisissa ryhmissä opiskelijan on mahdollista saada oppimistaan edistävää palautetta ja tukea opintojensa aikana.

Koulutuksen suhteen elämme murroksen aikaa. Oppivelvollisuuden laajentuminen ja maksuton toinen aste etenevät vuositaso kerrallaan ensi syksystä alkaen. Sote-uudistuksen toteutuessa kunnilta siirtyvät pois sosiaali- ja terveydenhuollon palvelut, jolloin koulutuksesta tulee merkittävin palvelusektori. Valtio rahoittaa pääasiassa uudistusten kustannukset, mutta toimeenpano vaatii kunnilta aktiivisuutta.

Oppivelvollisuusuudistuksen myötä koulutuspolkujen sujuvuuteen tulee kiinnittää entistä vahvemmin huomiota. Nuoren siirtyessä toisen asteen opintoihin on tärkeää, että tieto tuen tarpeista siirtyy hänen mukanaan. Näin opintoja voidaan suunnitella alusta alkaen opiskelijan etu edellä. Oikeanlaisen tuen toteutuminen edellyttää, että lukioissa ja ammattioppilaitoksissa opinto-ohjaajan ja erityisopettajan tukea on riittävästi saatavilla.  Tässä on jo otettu Kuopion lukioissa askelia oikeaan suuntaan.

Kuopion vihreille koulutus on sydämen asia. Haluamme säilyttää ainutlaatuisen koulutusjärjestelmämme menestystarinana ja ylpeyden aiheena myös tuleville sukupolville. Lasten ja nuorten tulevaisuudesta ei saa tinkiä!